Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker verbindt zich ertoe:

  1. geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden;
  2. de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Actief Insurances NV, of derden;
  3. geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden;
  4. geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) deze site zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Hasselt hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van de website is niet toegelaten in landen waar het geheel van de hier vermelde bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Privacy policy

De persoonsgegevens die u invult in het voorziene invulformulier, worden verwerkt door Actief Insurances NV, Bosstraat 52, 3560 Lummen. Actief Insurances NV eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld uw taalvoorkeur.

Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Door de verzending van uw gegevens verleent u het recht aan Actief Insurances NV om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

  1. gebruik en beheer van de Actief Insurances site in het algemeen met inbegrip van het zenden en ontvangen van berichten;
  2. verstrekken van informatie over de kenmerken, diensten en producten die uitgaan van Actief Insurances NV;

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor eventuele direct marketing doeleinden. U kan dit melden in een schrijven aan ons gericht, dan wel per e-mail gericht aan: info@actiefinsurances.be.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via info@actiefinsurances.be indien u bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kan u ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

We behouden ons het recht voor om deze policy zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.